Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu a správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Happy Business s. r. o., Obrancov mieru 1154/12, 020 01  Púchov, IČO: 52202097 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Obrancov mieru 1154/12, 020 01  Púchov

email: info@krasazprirody.sk

telefón: +421 951 416 803

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Správcom osobných údajov je Happy Business s. r. o., IČO 52202097, osobné údaje však môžu spracovávať aj dodávatelia služieb (spracovatelia) pre Happy Business s. r. o. na základe pokynov a v súlade s týmto dokumentom.
 2. Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia) sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru /služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Zoznam spracovateľov:
 • ComGate, s.r.o., IČO: 44465009, so sídlom Senec, Dialničná cesta 24 PROLOGIS Logistiské centrum, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 55471/B – zabezpečuje všetky logistické služby (príjem tovaru, jeho skladovanie a odosielanie objednávok),
 • GOPAY, s.r.o, IČO: 26046768, so sídlom 370 01 Planá 67, registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. Z. C/11030 – platobná brána zabezpečujúca všetky možnosti online platby v internetovom obchode krasazprirody.sk
 • Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, so sídlom Praha 6, Dvořeckého 628/8, registrovaná v registri vedeným súdom v Prahe, spisová značka C 154209 – platforma, na ktorej beží internetový obchod krasazprirody.sk a zaisťujúca služby prevádzkovania internetového obchodu,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwérov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe nie sú využívané.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Cookies

 1. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely na svojich stránkach tzv. súbory cookie. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Používaním webu užívateľ súhlasí s používaním cookies.
  • Nevyhnutné (technické a funkčné) cookies – nevyhnutne nutné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – pre použitie týchto cookies je vyžadovaný súhlas. Sú využívané hlavne pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na stránkach. Vďaka nim môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.
 2. Používame nasledujúce cookies:
  • Nevyhnutné cookies

Cookies :                       Účel:

externaFontsLoaded    pomáha s načítaním fontov

NOCHACHE                  pomáha s rýchlosťou načítania webu

PHPSESSID                  slúži k identifikácii prihlásenia

previousURL                 ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku

referal                           pomáha s identifikáciou predchádzajúceho zdroja návštev

mccid a mceid               interná informácia pre správne zabezpečenie chodu stránok

SRV_id                         interná informácia pre zaistenie vysokej dostupnosti

CookiesOK                   súhlas s použitím cookies

 • Analytické cookies

Cookies (služba):          Účel:

Google Analytics           meranie a vyhodnocovanie úspešnosti webu

                                     (info o ochrane osobných údajov)

Smartsupp                    meranie a vyhodnocovanie úspešnosti webu, komunikácia s klientami

                                     (info o ochrane osobných údajov)

 • Marketingové cookies

Cookies (účel):  Účel:

Google Adwords           cielenie reklamy a meranie konverzií

                                     (info o ochrane osobných údajov)

Facebook Pixel             cielenie reklamy a meranie konverzií

                                     (info o ochrane osobných údajov)

Heureka.sk                    meranie konverzií a zasielanie dotazníkov spokojnosti

                                     (info o ochranie osobných údajov)

 1. Súbory cookies možete odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých. Používanie cookies nastavíte vo vašom internetovom prehliadači. Nastavenie predvolieb pre súbory cookies pre jednotlivé internetové prehliadače: Chrome, Firefox, Internet Explorer.

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesla a antivírového programu v počítači. Dokumenty v listinnej podobe sú uchovávané v zakladačoch v uzamknutej skrinke. Vaše dáta sú uchovávané výhradne na serveroch firmy Shoptet. Internetový obchod krasazprirody je zabezpečený prostredníctvom HTTPS.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2020.